Jimmy Nadar

Jimmy Nadar

Co-owner

jimmy@gatewaysailingclub.com

Vasantha Nadar

Vasantha Nadar

Co-owner

vasantha@gatewaysailingclub.com

Rakesh Waradkar

Rakesh Varadkar

President

Suhail

Suhail Gunja

Vice President

suhail@gatewaysailingclub.com

Gateway Sailing ClubThe Team